Vedtægter for Jels Jagtforening.

    

1.0  Navn og hjemsted

1.1  Foreningens navn er Jels Jagtforening

1.2  Foreningens hjemsted er Vejen Kommune.

 

2.0  Forholdet til Danmarks Jægerforbund ( DJ ).

2.1  Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund ( DJ ), hvis vedtægter er bindende

       om foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2  DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

3.0  Formål og opgaver.

3.1  Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område

       og fremme disse interesser i tilslutning til DJ`s formål.

 

4.0  Optagelse.

4.1  Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 

5.0  Ophør.

5.1  Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel.

        til udgangen af december.

5.2  Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontigent, efter

        nærmere af bestyrelsens fastsatte regler.

5.3  Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ`s

        vedtægter §§ 36 -41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed

        godkendes af DJ`s hovedbestyrelse .

5.4   Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

6.0  Kontigent og hæftelse.

6.1  Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årlig kontigent.

6.2  Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontigentreduktion for familie –

       junior – og seniormedlemmer, samt for ekstraordinære medlemmer og iøvrigt

       træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

6.3  Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7.0  Ordinær generalforsamling.

7.1  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

7.2  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, den sidste mandag i september

       måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde       

       senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3  Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden, 

       skal ske i DJ`s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne

       med mindst 2 ugers varsel.

7.4  Dagsorden skal omfatte følgende punkter.

         1. Valg af dirigent

         2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.                 

         3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

         4. Indkomne forslag

         5. Fastlæggelse af kontigent.

         6. Valg af formand.

         7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

         8. Valg af suppleanter.

         9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

         10. Eventuelt.

 

8.0  Ekstraordinær generalforsamling.

8.1  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder 

       det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftlig over for bestyrelsen 

        begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig

        begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær               

        generalforsamling senest 3 uger herefter.

        Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske

        skriftlig til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 

9.0   Afstemninger.

9.1   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2   Hvert medlem har 1 stemme. 

9.3   Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et

        medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5   Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår

        af disse vedtægter.

9.6  Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige 

        tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 

10.0  Bestyrelse.

10.1  Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af 

         Foreningen.

10.2  Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3  Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4  Formanden vælges af generalforsamlingen.

10.5  Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en sekretær og en kasserer.

10.6  Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af 5 medlemmer af

         bestyrelsen begærer det.

10.7  bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8  Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9  Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed   

         er formandens- eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

 

11.0  Tegningsret.

11.1  Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis

         Næstformaden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2   Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

12.0   Formue og regnskabsår.

12.1   Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2   Regnskabsår er 01/09 – 31/08.

 

13.0   Revision.,

13.1   De 2 rivisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 9, reviderer regnskabet

          og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen

          administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2   Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

14.0  Sammenslutning.

14.1  Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers

         stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ,  

         således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles  

         lokalforeing.

 

15.0  Opløsning.

15.1  Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stem

         Stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst èn og

          Højest 2 månerders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.,

15.2  Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af     

          DJ iindtil 5 år.

          Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden,     

           overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen ef

           efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

16.0   Ikrafttræden.

16.1  Disse vedtægter , der er vedtaget på en generalforsamling den 30/09 – 1991, træder i kraft,

         når de er godkendt af DJ.

 

        Godkendt af DJ ‘s hovedbestyrelse

       den 31-10 – 1991